ការបង្កើត​ E-commerce វេបសាយដោយប្រើ HTML/CSS/JavaScript

អំពីវគ្គសិក្សា

បន្ទាប់ពីបញ្ចប់វគ្គសិក្សានេះសិស្សនឹងមានវេបសាយ E-commerce ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលសិស្សសរសេរកូដខ្លួនឯង ។​ ថ្នាក់នេះរៀបចំសំរាប់អ្នកដែលមិនដែលធ្លាប់រៀនកូដពីមុនមក  ។​ សំរាប់សហគ្រិនដែលកំពុងធ្វើអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធើណេតហើយចង់កសាង E-commerce platform ខ្លួនឯង ។​

Course Content

Course Overview

មេរៀន HTML

មេរៀន CSS

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
kmKM