ថ្នាក់ភាសាចិន កំរិត ១

Categories: ភាសា
បញ្ជីចំណូលចិត្ត Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

អំពីវគ្គសិក្សា

សំរាប់អ្នកមិនដែលរៀនភាសាចិនពីមុនមកសោះ រៀនភីង អីន និង​ រៀនពាក្យ ។

Course Content

1:initials(声母shēng mǔ)

  • video Lesson
    10:00
  • Assignment 1

2:finals(韵母yùn mǔ)

3:spelling rules

4:tone(声调shēng diào)

5 : tone changes (变调biàn diào)

6 : number (数字shù zì)

7:time (时间shí jiān)

8 : calendar (日历rì lì)

9 :personal pronoun (人称代词rén chēng dài cí)

10 : family (家庭jiā tíng)

11 : body (人体rén tǐ)

12 : drink (饮料yǐn liào)

13 : fruit (水果shuǐ guǒ)

14 : vegetable (素材shū cài)

15 : food (食物shí wù)

16 : meat (肉类ròu lèi)

17 : clothing (服装fú zhuāng)

18 : color (颜色yán sè)

19 : sport (体育运动tǐ yù yùn dòng)

20 : occupation (职业zhí yè)

21 : country (国家guó jiā)

22 : housing (住房zhù fáng)

23 : furniture (家具jiā jù)

24 : utensil (厨具chú jù)

25 : home appliances (家电jiā diàn)

kmKM