ថ្នាក់ភាសាថៃកំរិត ១

Categories: ភាសា
បញ្ជីចំណូលចិត្ត Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

អំពីវគ្គសិក្សា

អក្ខរក្រម និង ពាក្យក្នុងភាសាថៃសំរាប់អ្នកមិនចេះថៃសោះ ។

Course Content

Level 1​ (មូលដ្ធានគ្រឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងភាសាថៃ)
មូលដ្ធានគ្រឹះសំខាន់ៗនៅក្នុងភាសាថៃ ១​ ស្គាល់ព្យញ្ជនៈនិងស្រៈ ២​ ស្គាល់ការប្រកប ៣​ ការសរសេរ ៤ ការអានពាក្យនិងបញ្ចេញសម្លេង

 • 15:10
 • Assignments
 • Assignments 1
 • ម៉ោងទី​ ២ : ការប្រកបព្យញ្ជនៈក្នុងភាសាថៃ (part 1 of 2)
  09:11
 • ម៉ោងទី​ ២ : ការប្រកបព្យញ្ជនៈក្នុងភាសាថៃ (part 2 of 2)
  06:50
 • Assignments 2
 • ម៉ោងទី​ ៣ : ស្រៈក្នុងភាសាថៃ​ part 1 of 2
  14:21
 • ម៉ោងទី​ ៣ : ស្រៈក្នុងភាសាថៃ​ part 2 of 2
  06:39
 • Assignments 3
 • ម៉ោងទី​ ៤ : ការប្រកបពាក្យងាយៗ part 1 of 2
  13:43
 • ម៉ោងទី​ ៤ : ការប្រកបពាក្យងាយៗ part 2 of 2
  00:00
 • Assignments 4
 • ម៉ោងទី​ ៥ : ស្រៈដែលប្រែប្រួលរូបរាងក្នុងភាសាថៃ
  00:00
 • ម៉ោងទី​ ៦ : អនុវត្តន៍លើពាក្យដែលមានស្រៈប្រែប្រួលរូបរាង
  00:00
 • Assignments 5
 • Quiz 1​ (ព្យញ្ជនៈ)
 • Quiz 2 (ការអានពាក្យ)
 • Quiz 3 (ពាក្យដែលមានស្រៈប្រែប្រួលរូបរាង)
 • ម៉ោងទី​ ៧ : ការអាន คำยืม
  14:26
 • ម៉ោងទី​ ៨ : พยัญชนะประสม part 1 of 3
  14:00
 • ម៉ោងទី​ ៨ : พยัญชนะประสม part 2 of 3
  09:02
 • ម៉ោងទី​ ៨ : พยัญชนะประสม part 3 of 3
  00:00
 • Assignments 6
 • ម៉ោងទី​ 9 : เสียงวรรณยุกต์ part 1 of 4
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 9 : เสียงวรรณยุกต์ part 2 of 4
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 9 : เสียงวรรณยุกต์ part 3 of 4
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 9 : เสียงวรรณยุกต์ part 4 of 4
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 10 : ការរកเสียงวรรณยุกต์ part 1 of 8
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 10 : ការរកเสียงวรรณยุกต์ part 2 of 8
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 10 : ការរកเสียงวรรณยุกต์ part 3 of 8
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 10 : ការរកเสียงวรรณยุกต์ part 4 of 8
  00:00
 • Assignments 7
 • ម៉ោងទី​ 10 : ការរកเสียงวรรณยุกต์ part 5 of 8
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 10 : ការរកเสียงวรรณยุกต์ part 6 of 8
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 10 : ការរកเสียงวรรณยุกต์ part 7 of 8
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 10 : ការរកเสียงวรรณยุกต์ part 8 of 8
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 11 : การอ่านคำยืม part 1 of 3
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 11 : การอ่านคำยืม part 2 of 3
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 11 : การอ่านคำยืม part 3 of 3
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 12 : การออกเสียง part 1 of 7
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 12 : การออกเสียง part 2 of 7
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 12 : การออกเสียง part 3 of 7
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 12 : การออกเสียง part 4 of 7
  00:00
 • សូមជ្រើសយកចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវ
 • Assignments 8
 • ម៉ោងទី​ 12 : การออกเสียง part 5 of 7
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 12 : การออกเสียง part 6 of 7
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 12 : การออกเสียง part 7 of 7
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 13 : คำออกเสียงพิเศษ
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 14 : คำอ่านที่คล้ายกัน part 1 of 2
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 14 : คำอ่านที่คล้ายกัน part 2 of 2
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 15 : เครื่องหมายต่างๆ
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 16 : ตัวเลข
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 17 : เวลา
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 18 : ประโยคหลักๆในภาษาไทย
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 19 : ประโยคคำถามต่างๆ
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 20 : การแนะนำตัว
  00:00
 • ម៉ោងទី​ 21 : สนทนาเบื้องต้น
  15:00
 • សូមសរសេរ លេខ ទាំងនេះជាពាក្យតាមភាសាថៃ
 • Assignments 9
kmKM