ថ្នាក់អំណានភាសាអង់គ្លេស (Intermediate Level)

Categories: ភាសា
បញ្ជីចំណូលចិត្ត Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

អំពីវគ្គសិក្សា

រៀនពាក្យ រៀនវេយ្យាករណ៍ រៀនអាន

  1. អត្ថបទកាសែតអន្តរជាតិ ជំនួញ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បចេ្ចកទេស នយោបាយ ជាដើម ។​
  2. ធ្វើលំហាត់អោយគ្រូកែរាល់ពេលរៀនចប់ ។​
  3. ទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រ ។​
  4. អាចចុះឈ្មោះចូលរៀនពេលណាក៍បាន ។​

Course Content

Introduction

Lesson 1: Why some people don’t want a Covid-19 vaccine

Lesson 2: The Seven Types of Angel Investor And What They Want To Hear

Lesson 3: Everything you need to know about the Theranos scandal

Lesson 4: What the Russian invasion of Ukraine could mean for global hunger

Lesson 5: 15 Entrepreneurs Share How to Stop Self-Sabotage in Business

Lesson 6: How to Fairly Divide Equity Between a Co-Founder and Investor

Lesson 7: 5 Keys to Turning Your Side Hustle Into a Successful Business

Lesson 8: How Did Hydro-Engineering Help Build The Khmer empire

Lesson 9: What the ‘Barbie’ Movie Can Teach Businesses About Effective Multicultural Marketing

Lesson 10: When Rational Solutions Backfire and What You Have to be Careful About

Lesson 11: The Psychology of Pricing: Hidden Factors Affecting Your Customers’ Buying Decisions

Lesson 12: Perceived Value – Use Time, Effort, and Language To Increase Your Product’s Perceived Value

Lesson 13: The Dangers of Discounting and What You Should be Doing Instead

Lesson 14: The Pros And Cons Of Hustle Culture: How To Work Hard Without Burning Out

kmKM