របៀបសរសេរ Email

បញ្ជីចំណូលចិត្ត Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

អំពីវគ្គសិក្សា

ថ្នាក់នេះសំរាប់អ្នកដែលចង់រៀនសេរសេរ Email សំរាប់បំពេញការងារទូទៅ​

  1. ទំរង់ និង បែបបទនៃ Email
  2. ពាក្យប្រើប្រាស់ក្នុង Email
  3. រៀនសង់ប្រយោគ
  4. សរសេរ Email អោយគ្រូកែអោយ ។​

Course Content

Introduction

Email Structure

How to set up an email

Phrases for Email Writing

Writing email to request something

Asking Information

Invitation

Giving Information

Congratulations email

Giving bad news

Apology

Applying for a job

Adding Signature

CC/BCC

Forwarding an email

Attachment

Last assignment

Sample emails (UNDO, UNIDO, YSEALI, Australian embassy)

kmKM