ថ្នាក់រៀនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មដំបូង កំរិត១

Course Content

ការណែនាំពីថ្នាក់

មេរៀនត្រូវរៀនបន្ថែមក្រៅពីមេរៀននៅសាលាមុនចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

Passion/Interest

Resources

Building a team

ស្វែងយល់ពីបញ្ហា

កសាងគំនិតអាជីវកម្ម

ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មនានា

ទុនវិនិយោគ

Business Model Canvas

Pitching

Testing your prototype (តេស្តគំរូសាកល្បង)

ស្វែងយល់ពី E-commerce

ការដាក់លក់លើទីផ្សារ

ការរចនា

ការដាក់ឈ្មោះអាជីវកម្ម

ស្វែងរកព័ត៌មាននានា ច្បាប់ ពន្ធ រឺ គួរសួរអ្នកណាពេលមានបញ្ហា

ផែនការអាជីវកម្ម
សូមរៀបចំជា Slide រៀបរាប់ពីផែនការអាជីវកម្មទាំងស្រុងដែលអ្នករៀបចំកំរោងធ្វើ ។​ អ្នកគ្រូនឹងអោយយោបល់លើផែនការជាក់ស្តែង ។

បទបង្ហាញផែនការអាជីវកម្ម
សូមថតវិដេអូធ្វើបទបង្ហាញផែនការអាជីវកម្មដែលបាន submit ខាងលើ ។វិដេអូអាចមានពេល 10mn 

កំនែផែនការអាជីវកម្ម

kmKM