សិស្សពូកែរូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២

បញ្ជីចំណូលចិត្ត Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

ចលនាគ្រាប់បាញ់ និងចលនាធៀប
ក្នុងមេរៀននេះយើងអនុវត្តន៍លំហាត់លើប្រភេទចលនាគ្រាប់បាញ់ និងចលនាធៀប។ +សិក្សាចលនាគ្រាប់បាញ់៖ ​​​​ -អ័ក្សដេកគ្រាប់មានចលនាត្រង់ស្មើ -អ័ក្សឈរគ្រាប់មានចលនាទន្លាក់ស៊េរី បន្ទាប់ពីមើលវីដេអូចប់ ក៏មានលំហាត់សម្រាប់ឱ្យអ្នកទាំងគ្នាអនុវត្តន៍ផងដែរ។

 • ប្រធានលំហាត់
 • សិក្សាអំពីចលនាគ្រាប់បាញ់
  00:00
 • លំហាត់ទី១​ (ចលនាគ្រាប់បាញ់)
  00:00
 • លំហាត់ទី២ (ចលនាគ្រាប់បាញ់)
  00:00
 • លំហាត់ទី៣ (ចលនាគ្រាប់បាញ់)
  00:00
 • លំហាត់ទី៤​ (ចលនាគ្រាប់បាញ់)
  00:00
 • លំហាត់ទី៥ (ចលនាធៀប)
  00:00
 • លំហាត់ទី៦ (ចលនាធៀប)
  00:00
 • លំហាត់ទី៧ (ចលនាធៀប)
  00:00
 • Assignments
 • សិក្សាអំពីចលនាគ្រាប់បាញ់ និងចលនាធៀប

អនុវត្តន៍ច្បាប់ញូតុន

បរិមាណចលនា

ច្បាប់រក្សាថាមពល

លំនឹង និងភាពយឺត

ឌីណាមិចនៃចលនារង្វិល

សន្ទនីយ៍ឌីណាមិច

ទែម៉ូឌីណាមិក
ក្នុងផ្នែកទែម៉ូឌីណាមិកគឺមាន៣មេរៀន៖ មេរៀនទី១ ទ្រឹស្តីបទស៊ីនេទិចនៃឧស្ម័ន មេរៀនទី២ ច្បាប់ទី១ទែម៉ូឌីណាមិក មេរៀនទី៣ ម៉ាស៊ីន

ផ្នែកម៉ាញេទិក
ការអនុវត្តលំហាត់គឺមានទាក់ទងនឹង ការរកដែនម៉ាញេទិករបស់ចរន្តត្រង់ និងវង់ ការរកដែនម៉ាញេទិកផ្គួប គណនាកម្លាំងម៉ាញេទិក និងទិសដៅដែន និងកម្លាំងម៉ាញេទិកដោយប្រើប្រាស់វិធានដៃស្តាំ។

Kirchhoff’s Law

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
kmKM