សិស្សពូកែគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២

អំពីវគ្គសិក្សា

វគ្គសិក្សានេះមានគោលដៅតម្រង់ទិសអ្នកចូលរួមឲ្យមានចំណេះដឹងបន្ថែមទាក់ទងនឹងមុខវិទ្យាគណិតវិទ្យាកម្រិតប្រឡងប្រកួតប្រជែងសិស្សពូកែ ក៏ដូចជាកម្រិតប្រឡងអាហារូបករណ៍និងប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យមួយចំនួន ។

What Will You Learn?

  • ១.​ ទទួលបានចំណេះដឹងទាក់ទងវិធីដោះស្រាយលំហាត់គណិតវិទ្យាកម្រិតសិស្សពូកែ។
  • ២. ចេះពីបច្ចេកទេសមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការរៀបចំខ្លួនឲ្យមានប្រសិទ្ទភាពមុនពេលប្រឡង។
  • ៣.​ មានឱកាសរៀនប៉ះលំហាត់ដែលគេនឹងចេញប្រឡង។

Course Content

ស្វាគមន៍

សុ្វីត

ការគណនាផលបូកឬផលគុណ

ទ្រឹស្តីចំនួន

វិសមភាព

kmKM