សុវត្ថិភាពចំណីអាហារ (food safety)

អំពីវគ្គសិក្សា

ការណែនាំអំពីដំណាក់ការក្នុងចុះបញ្ជីសហគ្រាសចំណីអាហារនៅកម្ពុជា ស្គាល់អំពីស្តង់ដារសហគ្រាស ដំណើរការនៃការស្នើរសុំ ស្គាល់អំពីផលិតផល ដឹងថាតើត្រូវធ្វើការវិភាគលើសមាសធាតុអ្វីខ្លះមុនចេញ Label លើផលិតផល ប្រកបដោយសុវត្ថិភាព ។

Course Content

ការចុះបញ្ជីដើម្បីបើកអាជីវកម្ម
ការណែនាំក្នុងការចុះបញ្ញីនិងសុំប័ណ្ណដើម្បីបើកអាជីវកម្ម និង សហគ្រាសផ្សេងនៅប្រទេសកម្ពុជា

  • ការចុះបញ្ជីដើម្បីបើកអាជីវកម្ម
    00:00
  • ការចុះបញ្ជី

ស្តង់ដាចំណីអាហារ
១. រៀបរាប់ពីប្រភេទនៃស្ដង់ដា ២. និយាយអំពីបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេស​និងការស្វែងរកស្តង់ដាលើwebsite codex , EU ៣. និយាយអំពីបទប្បញ្ញត្តិស្ម័គ្រចិត្ត

វិធីសាស្រ្ដ ស៥​
ស៥ ១. សម្រិតសម្រាំង ២. សណ្ដាប់ធ្នាប់ ៣. សម្អាត ៤. ស្តង់ដា ៥. ស្ថិតស្ថេរ

ការអនុវត្តផលិតកម្មល្អ(GMP)

ការអនុវត្តកសិកម្មល្អ (GAP)

ការអនុវត្តអនាម័យល្អ​(GHP)

ការអនុវត្តន៍គោលការណ៍ វិភាគមុខសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់ និង​ចំណុចត្រួតពិនិត្យសំខាន់(HACCP)

ស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO

ហាឡាល Halal

ការតម្រូវសម្រាប់ស្លាកសញ្ញាម្ហូបអាហារវេចខ្ចប់រួច

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet
kmKM