ថ្នាក់ភាសាកូរ៉េ កំរិត ១

Categories: ភាសា
បញ្ជីចំណូលចិត្ត Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Course Content

ជំពូកទី ១ អក្ខរក្រមភាសាកូរ៉េ

 • 00:00
 • មេរៀនទី២ ស្រៈផ្សំ
  00:00
 • មេរៀនទី៣ ព្យព្ជាន:ទោល
  00:00
 • មេរៀនទី៤ ព្យព្ជាន:ត្រួត
  00:00
 • Assignments

ជំពូកទី ២ ការរៀនអានភាសាកូរ៉េ

ជំពូកទី ៣ គ្រិះវេយ្យាករណ៏

ជំពូកទី ៤ ការសន្ទនាទូទៅ ខ្លីៗ

kmKM