របៀបសរសេរ​ CV និង Cover Letter សំរាប់ដាក់ការងារ

$20.00

Category:

Description

ថ្នាក់នេះរៀបចំសំរាប់អ្នកដែលមិនដែលធ្វើការពីមុនមក ហើយរៀនចំខ្លួនដាក់ការងារ

  1. ស្វែងយល់បីប្រភេទការងារដែលត្រូវនឹង CV
  2. រៀនសរសេរ CV
  3. រៀនសរសេរ Cover Letter
  4. គួររៀបចំអ្វីខ្លះពេលចូលវគ្គសម្ភាសន៍ ។​