របៀបសរសេរ Email

$20.00

Category: Uncategorized

Description

ថ្នាក់នេះសំរាប់អ្នកដែលចង់រៀនសេរសេរ Email សំរាប់បំបបំពេញការងារទូទៅ​

  1. ទំរង់ និង បែបបទនៃ Email
  2. ពាក្យប្រើប្រាស់ក្នុង Email
  3. រៀនសង់ប្រយោគ
  4. សរសេរ Email អោយគ្រូកែអោយ ។​